Make it Stick

The Science of Successful Learning
Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel

Het is een waardevol boek voor een ieder geïnteresseerd in de effectiviteit van verschillende leerstrategieën.  Onderstaande beweringen komen voort uit decennia lang wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende leerstrategieën.  De auteurs hebben de beweringen de afgelopen jaren uitgebreid getest binnen scholen en andere onconventionele locaties.

 • Leren beklijft beter en zit meer in het langetermijngeheugen als het moeilijk is. Leren dat makkelijk gaat is als schrijven in het zand,  zo weer verdwenen door wind of zee.
 • We zijn slecht in het beoordelen ons leerproces. Het voelt niet productief als het leren moeilijk is en langzaam gaat. Daardoor zijn we geneigd de eenvoudigere leerstrategieën te volgen, ons niet bewust van het feit dat de resultaten hiervan veel meer tijdelijk zijn.
 • Het herlezen van teksten en ‘massale oefeningen’ van vaardigheden of kennis zijn de meest favoriete leerstrategieën van leerlingen maar zijn tevens de minst productieve. Met massaal oefenen wordt bedoeld het eenzijdige, in hoog tempo herhalen van datgene wat geleerd moet worden, het in een korte periode intensief leren vlak voor een examen. Herlezen en ‘massaal oefenen’ geeft het gevoel dat men de kennis bezit maar voor echte diepe langdurige kennisopbouw zijn deze strategieën waardeloos.
 • Het terughalen van kennis uit het geheugen is een betere strategie dan het versterken van je kennis door terug te lezen. Regelmatig oefenen is essentieel voor het versterken van kennis, het versterkt de route naar die kennis.
 • Het inbouwen van ruimte tussen het oefenen van taken of het leren van informatie maakt het terughalen van deze kennis lastiger. Daardoor versterkt de kennis en is ook binnen andere contexten veelzijdiger toe te passen.
 • Het proberen een oplossing te vinden voor een probleem voordat het antwoord gegeven wordt zorgt voor beter leren, zelfs als binnen het zoeken naar de juiste oplossing foute antwoorden gegeven worden.
 • Mensen gebruiken verschillende vormen van intelligentie (Gartner, Meervoudige Intelligentie: Visueel-ruimtelijk, Verbaal-linguïstisch, …) om te leren. Leren is effectiever als je je vaardigheden en vindingrijkheid breed inzet om ook andere vormen te gebruiken, wanneer je niet alleen je voorkeursstijl gebruikt maar ook de andere benaderingen uitprobeert.
 • Wanneer je bedreven bent in het extraheren van de onderliggende principes of “regels” die soorten problemen onderscheiden, ben je vaardiger in het ​​kiezen van de juiste oplossingen in onbekende situaties. Deze vaardigheid wordt beter verworven door verweven en gevarieerde oefeningen dan ‘massaal oefenen’.
 • In vrijwel alle gebieden van het leren, bouw je een betere beheersing op wanneer je testen/toetsen gebruikt als een instrument om te identificeren waar je nog hiaten in je kennis hebt.
 • Je geeft nieuw materiaal betekenis door het te reproduceren in je eigen woorden en het te verbinden met al bestaande kennis. Hoe meer je nieuwe kennis kunt koppelt aan bestaande kennis hoe sterker je deze nieuwe kennis verwerft. Hoe meer verbindingen je tussen nieuwe – bestaande kennis kunt leggen hoe sterker het inprenten ervan.
 • Het herlezen van tekst heeft drie nadelen: het is tijdrovend, de kennis wordt vooral in het kortetermijngeheugen opgeslagen, en het wekt een vals gevoel van vaardigheid omdat door de groeiende vertrouwdheid met de tekst je het gevoel krijgt het te beheersen.
 • Het is zinvol om teksten nog eens terug telezen als er al een bepaalde tijd is verstreken. Het in korte tijdspanne teruglezen van tekst heeft een te verwaarlozen voordeel bij andere manieren die minder tijdrovend zijn. Toch zijn op dit moment markeren, onderstrepen, en regelmatig doorlezen van notities en teksten de meest gebruikte studie strategieën.
 • Het beheersen van de tekst is niet hetzelfde als het beheersen van de ideeën erachter. Het herhaald lezen geeft de illusie van beheersing van de achterliggende ideeën. Het feit dat je de zinnen in een tekst kunt herhalen is geen indicatie dat je ze ook kunt beschrijven of toepassen. Er ontstaan ook geen verbindingen nieuwe kennis – bestaande kennis.

Het boek geeft voor alle genoemde punten herkenbare voorbeelden en links naar wetenschappelijk literatuur.

“To most of us, learning something “the hard way” implies wasted time and effort. Good teaching, we believe, should be creatively tailored to the different learning styles of students and should use strategies that make learning easier. Make It Stick turns fashionable ideas like these on their head. Drawing on recent discoveries in cognitive psychology and other disciplines, the authors offer concrete techniques for becoming more productive learners.

Memory plays a central role in our ability to carry out complex cognitive tasks, such as applying knowledge to problems never before encountered and drawing inferences from facts already known. New insights into how memory is encoded, consolidated, and later retrieved have led to a better understanding of how we learn. Grappling with the impediments that make learning challenging leads both to more complex mastery and better retention of what was learned.

Many common study habits and practice routines turn out to be counterproductive. Underlining and highlighting, rereading, cramming, and single-minded repetition of new skills create the illusion of mastery, but gains fade quickly. More complex and durable learning come from self-testing, introducing certain difficulties in practice, waiting to re-study new material until a little forgetting has set in, and interleaving the practice of one skill or topic with another. Speaking most urgently to students, teachers, trainers, and athletes, Make It Stick will appeal to all those interested in the challenge of lifelong learning and self-improvement.”

Bron: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674729018

Gerelateerde links