Vanuit mijn ervaring in UX-design, die begon met de eerste ‘WorldWideWeb’-browser (voor wie het wil ervaren…) van Tim Berners-Lee (later hernoemd naar Nexus)- een tijd waarin afbeeldingen niet geïntegreerd konden worden – heb ik een diepe waardering ontwikkeld voor de voortdurende evolutie in ons vakgebied. Vooral de opkomst van AI heeft mijn interesse gewekt vanwege zijn enorme potentie om de manier waarop we ontwerpen te transformeren. Deze technologische vooruitgang heeft me doen inzien hoe cruciaal de bescherming van gebruikersprivacy is in UX-design.

Impact van de EU Artificial Intelligence Act op UX-design

De goedkeuring van het voorstel1De EU Artificial Intelligence Act is nog steeds een voorstel en niet volledig in werking getreden. Het voorstel, dat in april 2021 door de Europese Commissie werd gepresenteerd, moet nog het volledige wetgevingsproces doorlopen, inclusief goedkeuring door zowel het Europees Parlement als de Raad van de Europese Unie. Het wetgevingsproces in de EU kan complex en tijdrovend zijn, met meerdere stadia van overleg, amendementen en onderhandelingen. Aangezien dit een aanzienlijke en ingrijpende wetgeving is, is het mogelijk dat dit proces enige tijd in beslag neemt. voor de Artificial Intelligence Act in het Europees Parlement en de Raad is een mijlpaal voor de UX-designgemeenschap. Het benadrukt de groeiende focus op privacybescherming in het tijdperk van technologische vooruitgang. Deze ontwikkeling biedt UX-designers een kans om hun strategieën te herzien en hun vaardigheden te verfijnen. In ons snel evoluerende technologielandschap speelt UX-design een cruciale rol bij het creëren van betekenisvolle en privacyrespecterende gebruikerservaringen, waarbij de interactie tussen mens en machine centraal staat.

Nieuwe uitdagingen en kansen in UX-design

Het voorstel voor de nieuwe wetgeving, met een duidelijke nadruk op het beschermen van fundamentele rechten en privacy, kan belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor de praktijk van UX-design:

 • Verboden toepassingen: Met de nieuwe regelgeving worden bepaalde biometrische categorisatiesystemen verboden. Dit benadrukt de noodzaak voor UX-designers om interfaces voor toegelaten AI-toepassingen te ontwerpen, waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat.
 • Bescherming tegen misbruik: De wetgeving stelt duidelijke grenzen aan het gebruik van AI voor manipulatieve doeleinden, wat kansen biedt voor het creëren van transparante interfaces die gebruikers volledige inzicht en controle geven over hun gegevens.
 • Consumentenrechten: De verantwoordelijkheid om interfaces te ontwerpen die gebruikers in staat stellen om feedback en klachten te uiten, versterkt de relatie met gebruikers en draagt bij aan een beter begrip van de impact van AI-systemen op hun privacy.
 • Naleving en boetes: Het naleven van ethische ontwerpprincipes, met een sterke nadruk op privacy en transparantie, helpt bedrijven om risico’s te minimaliseren en te voldoen aan de AI-regelgeving.

De speciale rol van emotion AI in UX-design

Emotion AI, een fascinerend subveld binnen UX-design dat emoties detecteert via signalen zoals stemintonatie en gezichtsuitdrukkingen, krijgt speciale aandacht onder de nieuwe wetgeving. Het gebruik van emotion AI wordt streng gereguleerd, met eisen voor transparantie en strikte privacybescherming bij het verzamelen van emotionele data. Dit benadrukt het belang van ethisch ontwerp, met respect voor de emotionele gezondheid en het welzijn van de gebruiker.

Conclusie: navigeren in een tijdperk van uitdaging en innovatie

Hoewel de EU Artificial Intelligence Act momenteel nog een voorstel is, is het verstandig voor UX-designers om nu al op deze ontwikkelingen in te spelen. Zodra deze nieuwe wet wordt aangenomen, biedt deze zowel uitdagingen als kansen voor het vakgebied. Deze overgangsperiode biedt een unieke kans voor reflectie en aanpassing. Door proactief te anticiperen op de komende veranderingen, kunnen UX-designers zich positioneren als leiders in de ontwikkeling van verantwoorde, geavanceerde en gebruikersgerichte AI-systemen, met bijzondere aandacht voor privacy.

Voor UX-designers is er een belangrijke rol weggelegd in het vormgeven van de toekomst van AI in design. Hun expertise en innovatieve aanpak zullen cruciaal zijn voor het omzetten van de nieuwe uitdagingen, die de wetgeving met zich meebrengt, in creatieve en ethische designoplossingen. Deze oplossingen dienen niet alleen te voldoen aan de nieuwe regelgeving, maar ook de privacy en rechten van gebruikers te waarborgen. Door nu al rekening te houden met deze verwachte veranderingen, kunnen UX-designers ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst en hun ontwerpen in lijn brengen met zowel de huidige als de toekomstige normen.

Addendum

De proposal EU Artificial Intelligence Act is een belangrijk wetsvoorstel dat gericht is op het reguleren van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie. De wet beoogt een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van AI-innovatie en het beschermen van fundamentele rechten van burgers. Hier zijn de belangrijkste punten van de EU Artificial Intelligence Act:

 1. Risicogebaseerde aanpak: De wet classificeert AI-systemen op basis van het risiconiveau, variërend van ‘onacceptabel risico’ tot ‘hoog risico’, ‘beperkt risico’ en ‘minimaal risico’.
 2. Verbod op AI met onaanvaardbare risico’s: Strikt verbod op AI-praktijken die als een duidelijk gevaar worden gezien voor de veiligheid, levensonderhoud, en rechten van mensen, zoals AI-systemen die sociale scores toekennen.
 3. Strenge regels voor hoog-risico AI: AI-systemen in gevoelige sectoren zoals gezondheidszorg, vervoer, en justitie moeten aan strenge eisen voldoen. Dit omvat nauwkeurigheids-, transparantie- en veiligheidseisen.
 4. Transparantievereisten voor beperkt risico AI: AI-systemen die interactie met mensen inhouden, zoals chatbots, moeten duidelijk aangeven dat de gebruiker met een AI-systeem communiceert.
 5. Gegevensbeheer: De wet vereist dat hoog-risico AI-systemen worden getraind, getest en gevalideerd met hoogwaardige datasets om risico’s en discriminatie te minimaliseren.
 6. Toezicht en naleving: Lidstaten moeten toezicht- en handhavingsmaatregelen instellen, inclusief de oprichting van een nationale toezichthouder voor AI.
 7. Bescherming van fundamentele rechten: De wet benadrukt de bescherming van privacy, persoonsgegevens, en non-discriminatie als kernprincipes.
 8. Markttoezicht: Mechanismen voor markttoezicht en audits, inclusief controle op AI-systemen die al op de markt zijn.
 9. Verplichtingen voor AI-aanbieders: AI-aanbieders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving, inclusief het bijhouden van gedetailleerde documentatie over de werking van hun systemen.
 10. Juridische aansprakelijkheid: De wet stelt duidelijke regels over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door AI-systemen.

De EU Artificial Intelligence Act is een van de eerste uitgebreide regelgevende kaders voor AI ter wereld en heeft als doel zowel innovatie te stimuleren als de rechten en veiligheid van burgers te beschermen.

Geïnteresseerd in AI?

Dan is Het samensmelten van psychologie, AI en design: een persoonlijke kijk misschien ook interessant voor je.