Wat is het verschil tussen informatie- en kennismanagement? Iedereen verstaat er iets anders onder. Daarom is het handig om de verschillen en overeenkomsten tussen informatie- en kennismanagement eens op een rij te zetten. En wat is nu het begrip informatie, wat is kennis?


Kennis is verkregen dankzij informatie en onstaat dankzij interactie. Kennis is informatie die verwerkt en opgeslagen ligt in iemands hoofd. Kennis onstaat dus als product van informatie, persoonlijke vaardigheden, ervaringen en het vermogen dit te processen. Kennis wordt dus eigenlijk weer informatie zodra deze vastgelegd wordt binnen een medium.
Informatiemanagement
•Kan gezien worden als het besturen en beheren van informatie welke medewerkers van een bedrijf direct nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
•Maakt gebruik van de technologie om informatie op te slaan en te controleren, om een informatiebron te creeëren.
•Richt zich op het uiteindelijke product van alle kennisprocessen.
•Bestuurt processen die zich richten op het opslaan, ter beschikking stellen en distribueren van gegevens.
•Leid tot verbetering van goed gestructureerde, meestal administratieve bedrijfsprocessen.
•Informatiemanagement houdt zich bezig met de manier waarop je de organisatie zo moet inrichten dat optimaal van de mogelijkheden van ICT kan worden geprofiteerd.
Kennismanagement
•Maakt gebruik van de technologie om informatie te delen ten behoeve van innovatie.
•Richt zich op de kennis binnen een organisatie en probeert die zo te ontwikkelen en te delen dat er betere prestaties geleverd kunnen worden.
•Richt zich op het creeëren van nieuwe kennis.
•Zorgt voor een geheel van ‘voorwaardescheppende en motiverende maatregelen’ waarbinnen competente medewerkers van een
bedrijf hun werk goed kunnen doen.
•Richt zich op de ondersteuning van inhoudelijk, kennisintensief werk: het werk van managers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs, verkopers, beleidsmedewerkers en dergelijke. Een van de aandachtsgebieden van kennismanagement is daarom de toepassing van ICT voor het ondersteunen van kenniswerk.
•Gaat naast de toepassing van informatietechnologie over een nieuwe manier van denken over organisaties, waarbij de gedachte centraal staat dat de kwaliteit van de kennis in een organisatie van strategische betekenis is.
Informatiemanagement
• Gaat over goed gestructureerde bedrijfsprocessen en problemen.
• Eenduidige, herhaalde taken.
• Geringe impact per activiteit.
• Interne bedrijfsprocessen.
• Uitvoerende arbeid.
• Technologie vervangend .
• Administratieve wereld (gegevensverwerking, planningssystemen, data warehousing).
• Nadruk op gegevensverwerking en taakautomatisering.
• Formele informatie-uitwisseling, management rapportage, aansturing.
• Producten, orders, facturen, voorraden, aanvragen, schema’s, offertes, correspondentie.
• Individuele toegang tot gegevens van de organisatie.
• Toegevoegde waarde: doelmatigheid van werkprocessen (ondersteuning van interne werkprocessen), kwaliteit van dienstverlening, vermijding van fouten.
Kennismanagement
• Gaat over slecht gestructureerde processsen. Over activiteiten en problemen die zich vaak onverwacht voordoen, die eenmalig zijn.
• Complexe, eenmalige taken.
• Hoge impact per activiteit.
• Ook externe (f)actoren (concurrenten, markten, recht, politiek).
• Creatieve intellectuele arbeid (documentaire informatiesystemen, multimedia, intra-, internet).
• Technologie ondersteunend.
• Documentaire wereld.
• Nadruk op documentaire informatie en kennisuitwisseling.
• Informele kennisuitwisseling, informeren en voorlichten, achtergrondinformatie.
• Analyses, opvattingen, redenaties, conclusies, procedures, methoden en technieken.
• Organisatiebrede toegang tot de kennis van individuen.
• Toegevoegde waarde: effectiviteit van beleid, kwaliteit van bedrijfsresultaten, benutting van kansen.